Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i warunki, na jakich GRUPA INWESTYCYJNA SP Z O O z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Jana Pawła II 27 , 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr KRS 0000714052, NIP 5272834779 , wysokość kapitału zakładowego: 1.002000 zł (dalej jako „Grupa Inwestycyjna”) dla celów niniejszej Polityki Prywatności (zwana również jako „Administrator”), przetwarza dane osobowe, które użytkownik udostępnia podczas korzystania z witryny www.brzozowejeziora.pl (zwanej dalej „Witryną).

Przy korzystaniu z Witryny, każdorazowo gdy użytkownik przekaże Administratorowi jakiekolwiek informacje, które ze względu na swoje cechy pozwalają na identyfikację użytkownika, jak jego imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, rodzaj urządzenia, lub inne informacje, określone i uzyskane ze źródeł wymienionych w punkcie 2 poniżej, itp. (zwane dalej „Danymi osobowymi”), niezależnie od tego, czy ma to związek z przeglądaniem, lub funkcjonalności, będą dotyczyć użytkownika postanowienia niniejszej Polityki Prywatności oraz inne dokumenty, na które ww. Polityki i Regulamin się powołują (zwanymi dalej łącznie „Warunkami”), które obowiązują przez cały czas i z którymi użytkownik powinien się zapoznać, aby mieć pewność, że użytkownik się na nie zgadza.

Proszę pamiętać, że przed skorzystaniem z naszych usług lub funkcjonalności należy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności, w której można sprawdzić, czy istnieją jakieś szczególne warunki korzystania z danych osobowych lub czy wymagają one konkretnego przetwarzania Danych Osobowych użytkownika.

1. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH I CELE PRZETWARZANIA

W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa korzystania z naszej strony, chcielibyśmy zapewnić Państwa, że Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy postanowień ustawowych. Poniżej poinformujemy Państwa jakie dane użytkowników są gromadzone na naszej stronie internetowej, w jakim celu pozyskujemy Państwa dane, przez jaki czas będziemy je przetwarzać, a także poinformujemy Państwa o tym komu i na jakich zasadach przekażemy Państwa dane oraz o możliwości żądania usunięcia Państwa danych.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wykorzystania Witryny do celów określonych w niniejszym dokumencie. Niepodanie pewnych obowiązkowych informacji może oznaczać, że nie będzie możliwe korzystanie z niektórych funkcji lub usług dostępnych za pośrednictwem Witryny.

Użytkownik niniejszym gwarantuje, że podane dane osobowe są prawdziwe i dokładne oraz wyraża zgodę na zgłaszanie wszelkich ich zmian lub modyfikacji. Jeśli użytkownik udostępni nam dane osobowe osób trzecich, będzie odpowiedzialna(-y) za poinformowanie takich osób trzecich i uzyskanie ich zgody na podanie tych danych w celach wskazanych w odpowiednich rozdziałach niniejszej Polityki Prywatności.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wyrządzone Witrynie, Administratorowi lub stronom trzecim w wyniku podania błędnych, niedokładnych lub niekompletnych informacji zawartych w formularzach.

Administrator, w stosownych przypadkach, wykorzystuje dane osobowe do następujących celów:

1. Kontaktowanie się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej w celu przekazania aktualnych informacji lub komunikacji o charakterze informacyjnym w związku z funkcjami, produktami lub nabytymi usługami, w tym aktualizacją bezpieczeństwa Witryny, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.

Przetwarzanie danych odbywa się albo przez (i) okres określony w przepisach prawa; (ii) albo do momentu ustania odpowiedniego celu mającego zastosowanie do określonych danych.

2. SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA.

Jeśli użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję Newslettera, dostarczymy mu informacje dotyczące naszych produktów i usług w różny sposób, np. za pomocą poczty elektronicznej, innych równoważnych elektronicznych środków komunikacji (takich jak wiadomości SMS, itp.).

Subskrypcja Newslettera może wiązać się z wykorzystaniem Danych Osobowych w celu udostępnienia użytkownikowi spersonalizowanej reklamy związanej z naszymi produktami i usługami za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub innych mediów elektronicznych, używanych przez nas lub strony trzecie. W celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług, niniejszym informujemy, że Dane Osobowe związane z zakupami w sklepach internetowych, gusty i preferencje mogą być wykorzystywane do analizy, badań marketingowych, badań jakości i poprawy interakcji z naszymi klientami.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera. Oświadczenie o wycofaniu zgody prosimy wysłać do nas za pośrednictwem Witryny lub bezpośrednio na adres: info@grupainwestycyjna.com.pl

3. INFORMACJA PRZEKAZYWANA KONSUMENTOWI O PRZETWARZANIU DANYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH

W trosce o właściwe przetwarzanie danych osobowych naszych klientów, mając na uwadze zapisy RODO, a w szczególności art. 14 tego rozporządzenia, informujemy:

[Administrator danych osobowych] Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Inwestycyjna sp. z o.o. w Warszawie, adres rejestrowy: Aleja Jana Pawła II 27 , 00-867 Warszawa. Możesz skontaktować się z nami drogą mailową: info@grupainwestycyjna.com.pl, telefonicznie pod numerem 505772878 lub listownie, wysyłając pismo na adres: Aleja Jana Pawła II 27 , 00-867 Warszawa.

[Działalność administratora] Nasza główna działalność nie opiera się na operacjach przetwarzania, które wymagają regularnego i systematycznego monitorowania Twoich danych. Nie przetwarzamy też szczególnych kategorii danych osobowych, jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych czy dane genetyczne bądź biometryczne. Zważywszy na przedmiot działalności i sposób jej prowadzenia, nie mamy prawnego obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych, choć czujemy się odpowiedzialni za ochronę tych danych i dokładamy starań, aby wdrożone przez nas środki techniczne i organizacyjne zabezpieczyły Twoje dane przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

[Cele i sposoby przetwarzania danych osobowych] Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług brzozowejeziora.pl . Marketing bezpośredni rozumiemy jako ustalanie potrzeb konsumenckich, odnajdywanie i ocenianie możliwości rynkowych ich zaspokojenia, opracowywanie w oparciu o tę wiedzę towaru lub usługi oraz strategii ich dostarczenia, a także przygotowanie odpowiedniej strategii cenowych, w tym konkursów i promocji, oraz przedstawienie ich Tobie. Jeśli otrzymamy na to zgodę, możemy również dokonać automatycznej oceny niektórych Twoich cech osobowych (profilowanie), aby lepiej poznać Twoje preferencje dotyczące naszych towarów lub usług. Na podstawie tej oceny prześlemy Ci zindywidualizowaną ofertę lub propozycję udziału w konkursie lub promocji.

[Kategorie danych] Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Twoich danych: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w tym adres korespondencyjny.

[Podstawa prawna przetwarzania danych] Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, który upatrujemy w dostarczaniu naszym klientom informacji o aktualnych ofertach i dostępnych promocjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

[Okres przechowywania danych] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W okresie istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora Twoje dane przetwarzane będą do czasu sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

[Odbiorcy danych osobowych] Nie planujemy udostępniania Twoich danych osobowych osobom trzecim.

[Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych] Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: (1) prawo do wycofania zgody – o ile przetwarzanie ma miejsce na jej podstawie; masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie; (2) prawo dostępu do danych osobowych; (3) prawo żądania sprostowania danych osobowych; (4) prawo żądania usunięcia danych osobowych; (5) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (5) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, np. w celu udostępnienia tych danych innemu administratorowi. Na Twoje żądanie możemy również przesłać dane bezpośrednio do wskazanego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli będzie to technicznie możliwe.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO – kontakt  tutaj). Bez uszczerbku dla przysługującego Tobie prawa do kontaktowania się z organem nadzorczym w dowolnym momencie, prosimy o kontakt z nami z wyprzedzeniem wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: info@grupainwestycyjna.com.pl, a dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie kwestie polubownie.

4. PRAWA DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zobowiązuje się do przestrzegania poufności danych osobowych i zagwarantowania możliwości korzystania z przysługujących użytkownikowi praw. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także z prawa do przenoszenia danych, np. wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@grupainwestycyjna.com.pl, podając przyczynę swojego żądania.

Zgodę na wykorzystywanie danych osobowych można wycofać w całości lub w części w każdym momencie, ze skutkiem przyszłym. Dane osobowe zostaną usunięte w momencie otrzymania wycofania zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody prosimy wysłać do nas na jeden z następujących adresów:

Pocztą elektroniczną na adres: info@grupainwestycyjna.com.pl

Pocztą na adres: Grupa Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Jana Pawła II 27 , 00-867 Warszawa.

Telefon: +48 505772878

Na życzenie, informujemy zainteresowaną osobę o rodzaju i treści danych osobowych, które (jeśli w ogóle) zostały zgromadzone w trakcie jej wizyt na naszej stronie internetowej, w tym o celach, zakresie i sposobie przetwarzania danych, a także o ich udostępnieniach (jeśli miały miejsce). Wszelkie zapytania w tej kwestii najlepiej kierować pod jeden ze wskazanych powyżej adresów.

5. PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Każdy użytkownik Witryny ma prawo do tego, by jego dane osobowe zostały przez nas usunięte i przestały być przetwarzane, jeżeli dane te nie są już niezbędne do celów, w których były zbierane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeżeli osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę lub jeżeli wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących, lub jeżeli przetwarzanie jej danych osobowych nie jest z innego powodu zgodne z RODO.

Dalsze zatrzymywanie danych osobowych przez Grupa Inwestycyjna będzie uznane za zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne np. do wywiązania się z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli administrator upublicznił Państwa dane osobowe stronom trzecim świadczącym usługi wsparcia, tj. tylko wtedy gdy było to niezbędne do celów, w których były zebrane lub w inny sposób przetworzone, to wówczas poinformuje administratorów, którzy przetwarzają takie dane osobowe o usunięciu wszelkich łączy do tych danych, kopii tych danych osobowych lub ich replikacji. Spełniając ten obowiązek podejmiemy racjonalne działania z uwzględnieniem dostępnych nam technologii i dostępnych środków, w tym dostępnych środków technicznych, w celu poinformowania administratorów, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe, o żądaniu ich usunięcia.

6. INNE KONIECZNE SPOSOBY WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA ORAZ ODBIORCY LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH.

W celu realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności może być konieczne, aby spółka Grupa Inwestycyjna przetwarzała Dane Osobowe użytkownika. Może również okazać się konieczne przekazywanie Danych Osobowych użytkownika stronom trzecim świadczącym usługi wsparcia, takim jak instytucje finansowe, dostawcy usług technologicznych, logistycznych, transportowych i dostawczych, itp.

Administrator podjął kroki w celu zapewnienia, aby udostępnianie lub przekazywanie danych odbywało się na podstawie prawnej, zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe są odpowiednio chronione we wszystkich lokalizacjach.

7. POLITYKA PLIKÓW COOKIE

W Grupa Inwestycyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Grupa Inwestycyjna”) jesteśmy głęboko oddani utrzymaniu zaufania naszych klientów. W ramach tego zobowiązania uważamy, że musimy możliwie dokładnie wyjaśnić sposób, jak i kiedy używamy plików cookie oraz podobnych technologii na naszej Witrynie w celu gromadzenia oraz używania informacji o jej użytkowniku.

Nie robimy tego, aby śledzić poszczególnych użytkowników lub ich identyfikować, ale zdobywać przydatną wiedzę o tym, jak nasza Witryna jest używana, abyśmy mogli ją ulepszać dla Państwa. Bez wiedzy, którą zdobywamy z systemów wykorzystujących te pliki cookie, nie bylibyśmy w stanie profesjonalnie świadczyć usługi, którą wykonujemy. Toteż odwiedzanie Platformy za pomocą przeglądarki, której ustawienia zezwalają na instalowanie plików cookies oznacza, że chcesz korzystać z produktów i usług Grupa Inwestycyjna, oraz, że wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z plików cookies i innych technologii, w celu dostarczenia interesujących Cię produktów i usług zgodnie z poniższym opisem.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być używane przez strony internetowe, aby zwiększyć wygodę korzystania z Witryny. Są to niepowtarzalne identyfikatory zwykle złożone z małych fragmentów tekstu lub kodu umieszczonych na urządzeniu. Pliki cookie są aktualnie szeroko stosowane przez właścicieli witryn oraz ich partnerów do wsparcia działania witryn i ich wydajniejszej pracy.

Pliki cookies przesyłamy do Twojego urządzenia, aby nasze systemy mogły rozpoznać Twoje urządzenie i dostarczać takie funkcje, jak: umożliwienie korzystania z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny; zapewnienie bezpieczeństwa, np. pliki cookies wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny; zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny; „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; dostarczanie reklamy dopasowanej do Twoich zainteresowań na innych stronach oraz przechowywanie produktów w Twoim koszyku pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie.

Stosujemy pliki cookies również w celu:

Identyfikacji w momencie logowania na naszą stronę. Dzięki temu możemy dostarczać indywidualnie dopasowane funkcje i usługi takie jak przesyłanie informacji na temat polecanych produktów, rozpoznawanie Ciebie jako użytkownika Witryny, a także dostarczania treści, w tym reklam, dopasowanych do Twoich zainteresowań na stronach Grupa Inwestycyjna i stronach osób trzecich.

Wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich preferencji. Pliki cookies umożliwiają uzyskanie informacji na temat oglądanych przez Ciebie reklam, reklam, na które klikasz, oraz innych rodzajach Twojej aktywności na naszych i innych stronach. Dzięki temu możemy lepiej dopasować wyświetlane reklamy do Twoich zainteresowań. Na przykład, jeżeli wiemy, jakie widzisz reklamy, możemy zapewnić, aby te same reklamy nie były wyświetlane Tobie wielokrotnie. Wyświetlając reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań nie uwzględniamy Twojej aktywności na niepowiązanych stronach. Nie przekazujemy żadnych danych osobowych reklamodawcom ani stronom osób trzecich, które wyświetlają nasze reklamy dopasowane do zainteresowań użytkownika.

Śledzenia produktów przechowywanych w Twoim koszyku. Prowadzimy w ten sposób badania i analizy, w celu poprawy treści, produktów i usług oferowanych przez Grupa Inwestycyjna.

Zapobiegania oszustwom. Poprawy bezpieczeństwa. Pliki cookies umożliwiają korzystanie z niektórych podstawowych funkcji Grupa Inwestycyjna. Przykładowo, w przypadku zablokowania lub opcji odrzucenia naszych plików cookies w inny sposób, nie będziesz mógł dodawać produktów do Koszyka, ani korzystać z produktów i usług Grupa Inwestycyjna, które wymagają logowania.

Korzystamy z Google Analytics. Google Analytics to popularna usługa analizy oglądalności stron internetowych udostępniana przez Google, Inc. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc nam analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny. Zlicza liczbę odwiedzających i podaje ogólne informacje o ich zachowaniu – na przykład typową długość pobytu w witrynie lub średnią liczbę stron oglądanych przez użytkownika.

Jak długo pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu?

Pliki cookie są klasyfikowane jako „sesyjne” lub „trwałe”. Pliki sesyjne są przechowywane tymczasowo i usuwane po zamknięciu okna przeglądarki. Trwałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu między sesjami przeglądarki.

To korzystne rozwiązanie, ponieważ umożliwia nam zapamiętanie Twoich wprowadzonych działań i podjętych decyzji podczas używania Witryny. Okres przechowywania plików cookie na urządzeniu zależy od konkretnego pliku.

Jak usunąć pliki cookie z mojego urządzenia?

Jeśli chcesz usunąć pliki cookie już znajdujące się na komputerze, zapoznaj się z instrukcjami oprogramowania do zarządzania plikami, aby zlokalizować plik lub katalog, w którym przechowywane są pliki cookie. Możesz uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem niektórych typów przeglądarki. W szczególności możesz wyłączyć pliki cookie w przeglądarkach Apple Safari (jak opisano tutaj), Google Chrome (jak opisano tutaj), Internet Explorer (jak opisano tutaj) i Mozilla Firefox (jak opisano tutaj). Sprawdź ustawienia przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji. W każdej przeglądarce możesz wybrać opcję usunięcia wszystkich plików cookie i innych danych przeglądania.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących plików cookie możesz do nas napisać za pośrednictwem adresu e-mail: info@grupainwestycyjna.com.pl